Vi tar emot bergmassor från Förbifart Stockholm i Löten

På den här sidan kan du läsa om varför vi kommer att göra detta, hur förberedelserna löper och hur vi arbetar för att minska störningarna i närområdet. 

Bakgrund

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt och det binder samman de norra och södra länsdelarna. Av vägens 21 kilometer går drygt 18 kilometer i tunnel. Tunnelarbetet innebär att stora mängder krossat berg behöver tas om hand. Cirka 4,5 miljoner ton berg från tunnelarbetet i projektet kommer att transporteras via fartyg till Jehanders anläggning i Löten, enligt ett avtal med Trafikverket. Eftersom Jehander kan bearbeta och sälja materialet vidare så kommer det till användning i det fortsatta samhällsbyggandet. 

Området vid Löten anpassas

Jehanders täkt Löten förbereds nu för att ta emot bergmassor i samband med bygget av Förbifart Stockholm. På den här sidan kan du läsa mer. Målet är att kunna ta emot det första fartyget med tunnelberg under hösten 2017. En av förutsättningarna för byggandet av Förbifart Stockholm är att cirka hälften av bergmassorna kan tas emot sjövägen. Mottagningen av tunnelberget kräver konstruktion av en ny hamn i Löten.

Anläggningen i Löten är en täkt med anor. Läs mer om Lötens historia här.

Påverkan på närområdet

Verksamheten bedöms innebära en måttlig påverkan för friluftsliv och rekreation, och det handlar främst om transporter och buller vid lossning av material. För att minska påverkan kommer en ny hamnanläggning att anläggas vid den norra delen av täkten där en upplagsyta för entreprenadberg planeras. Riksintresset för friluftsliv bedöms endast påverkas i ringa omfattning.

​Täkt- och hamnområdet är skyddat från insyn av en trädridå och en bullervall med undantag för det nya hamninloppet. Träden kommer även under den fortsatta verksamheten att finnas kvar. Efter att entreprenadberget levererats ut kommer området förvandlas till naturmark. Läs mer om efterbehandlingsplanen

Längre ner på sidan hittar du mer information om hur vi arbetar för att minska påverkan från vår verksamhet.

Tillståndet

Mark- och miljödomstolen har gett Jehander i Löten tillstånd att:

  • Leverera två miljoner ton berg, inklusive krossning och sortering, och sex miljoner ton naturgrus samt övriga jordarter med ett årligt uttag för leverans av högst 250 000 ton berg och 500 000 ton naturgrus samt övriga jordarter inom markerat brytområde.
  • Införa, mellanlagra, krossa och återvinna schaktmassor och entreprenadberg om maximalt 100 000 ton per år, dock högst 2,4 miljoner ton per år vid materialleveranser från projekt Förbifart Stockholm.
  • Använda schaktmassor och entreprenadberg med i genomsnitt högst 20 000 ton per år för efterbehandling av täkten.
  • Utföra hamnverksamhet med ut- och införsel med fartyg ((med en bruttodräktighet överstigande 1 350 för täktverksamheten.))

Tillståndet innebär förutom brytning av sand och grus att vi tar emot berg från förbifarten i cirka 5-6 år, vilket är den tid som estimerats för att spränga tunnlarna. Vi har 20 år på oss att omsätta och försälja allt förbifartsberg ut på marknaden. Hantering av schaktmassor och entreprenadberg får dock bedrivas i ytterligare 10 år om nödvändigt.

Arbetsflödet

Tunnelberget som tas emot kommer först att renas från det kväve som uppstått i berget vid sprängningen. Kvävereningen sker i en konstruerad våtmark. Tvätt- och dagvatten från entreprenadbergshanteringen ska ledas till sedimentationsdamm med efterföljande våtmark för rening före avledning till Mälaren. Efter reningen kommer materialet att finfördelas i olika fraktioner vid produktionsanläggningen.

Produkterna kommer precis som idag att transporteras till hamnen via transportband från upplagsplats och vidare direkt till fartyg.