Biologisk mångfald i täktområden

Täkter är påtagliga i naturen och de påverkar landskapet och närmiljön eftersom de förändrar villkoren för flora och fauna. Väl skötta täkter kan faktiskt öka den biologiska mångfalden, eftersom det öppna landskapet erbjuder relativt unika miljöer som ger vissa växter och djur nya möjligheter i form av boplatser och minskad konkurrens. Dessa områden kan därför attrahera nya arter.

Vi arbetar kontinuerligt med att planera för en god biologisk mångfald vid våra täkter. Vissa av dessa ligger dessutom i anslutning till skyddade områden vilket kräver särskild hänsyn. När den industriella aktiviteten på en plats avslutats ska området återlämnas genom att göras tillgängligt för annan användning.

Fem gånger fler arter i en efterbehandlad täkt

Det förekommer ungefär fem gånger fler arter i den efterbehandlade delen av täkten än i den opåverkade skogen. Och alla arter som förekommer i skogen finns också i täkten. Mångfalden av insekter drar till sig insektsätande fåglar som i sin tur drar till sig rovfåglar – berguv är årligen förekommande i Pålamalm – som i sin tur lockar dit ytterligare någon art och så vidare.
Källa: rapporten ”Fjärilar och andra insekter vid Pålamalm–Riksten (2005)” av biolog Jan Bergsten.

Quarry Life Award – ett globalt initiativ

HeidelbergCement har etablerat Quarry Life Award (QLA), som är en internationell forskningstävling som äger rum varannat år. Målet med tävlingen är att öka kunskapen om biologisk mångfald i täkter och utveckla nya ideer och metoder för att ytterligare stärka den. Dessutom syftar QLA till att uppmärksamma den unika natur som ofta finns i täkter.

QLA är en plattform för att skapa relationer med skolor och universitet, förmedla till natur- och miljöintresserade studenter att vi verkar på ett ansvarsfullt sätt och att de genom tävlingen kan bidra i det fortsätta arbetet.

I den andra omgången 2014 deltog skolungdomar och studenter från 22 olika länder. Under 2016 arrangerade HeidelbergCement en ny omgång av tävlingen. Ett projekt inom region Northen Europe genomfördes vid Jehanders täkt Löten på Munsö utanför Stockholm. Två blivande landskapsarkitekter utvecklade ett designförslag för hur ett efterindustriellt landskap vid den före detta täkten kan se ut.

Partnerskap med BirdLife International

HeidelbergCement samarbetar sedan 2011 med den internationellt erkända naturvårdsorganisationen BirdLife International för att ytterligare förbättra skyddet av biologisk mångfald i anslutning till våra täktområden runt om i världen. Vid flera av våra täkter har vi sedan längre tid tillbaka samarbete med lokala ornitologiska föreningar i olika projekt.

Läs om backsvalorna i Jehanders täkt Löten på Munsö.

Hållbarhetsprojekt

Nedan ser du våra hållbarhetsprojekt. Du kan också filtrera visningen genom att välja en specifik projekttyp.