2017 april 21

Täktansökan Sälgsjön

Bakgrund till ny ansökan
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, har utkommit med en rapport som beskriver ett stort framtida behov av att bygga bostäder och ett stort behov av ballast som följer därav. Enligt rapporten bedöms ballastbehovet öka till mellan 100-110 miljoner ton per år de närmaste åren och också på sikt ligga högt, särskilt i expansiva regioner.

Det finns ett stort och ökande behov av bergmaterial i täktens närområde, särskilt med tanke på de expansionsplaner för staden som beskrivs i Gävle kommuns översiktsplan 2. Jehander har för avsikt att fortsätta och utöka verksamheten i Sälgsjön för att bidra till att tillgodose dessa behov. Eftersom befintligt tillstånd enligt miljöbalken upphör den 31 december 2019 avser Jehander att söka ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för att fortsätta och utöka verksamheten i den befintliga täkten.

Översiktlig beskrivning av planerad verksamhet
Den planerade verksamheten innefattar täktverksamhet med utvinning av berg och morän, förädling till olika sorteringar samt mottagning av externa massor för återvinning, återanvändning och efterbehandling. Berg utvinns genom sprängning och förädlas genom krossning och siktning.

Ansökans omfattning
Ansökan omfattar täktverksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken med en normalutvinning för leverans av upp till 400 000 ton per år men under enstaka år upp till 600 000 ton per år vad gäller täkt av berg och morän, varav moränen utgör upp till 50 000 ton per år. Tillstånd till verksamheten söks för 30 år. Då verksamhet sker under grundvattennivån planeras även att söka tillstånd för vattenverksamhet och bortledande av grundvatten enligt 11 kapitlet i miljöbalken.

Niklas Skoog

Mark och täkttillstånd
Tfn: 
+46 31 86 76 15