Jehandermaterial i ombyggnationen av Flemingsbergs station

Syftet med ombyggnaden av Flemingsbergs station är att öka kapaciteten i regionen för väg- och spårtrafik, bidra till den regionala utveckling och möjliggöra en kommande renovering av järnvägen mellan Stockholm central och Stockholm södra, den s.k. ”Getingmidjan”, under tre somrar 2018-2020. Genom att bygga ut Flemingsbergs station med ytterligare ett plattformsspår, "spår 0", för norrgående fjärr- och regionaltåg samt en breddning av befintlig plattform intill spår 1 möjliggörs utökad kapacitet för trafikering och uppehåll av ytterligare tåg i norrgående riktning.

Projektet medför arbeten i korsningen Huddingevägen-Hälsovägen samt närliggande gång- och cykelvägar, busshållplatser, cykelparkeringar och gångtunnlar.

Under byggtiden kommer det att bli tillfälliga omledningar av trafik både för fordon och fotgängare och cyklister.

Lekplatsen utmed Hälsovägen kommer i ett tidigt skede att flyttas till ett nytt läge vid Terapivägens vändplan.  

Projektägare:Trafikverket
Trafikverkets entreprenör:Svevia
Ballastleverantör Jehander:Jehander har levererat cirka 100 000 ton material till ombyggnationen av Flemmingsbergs station under 2015-2016. Framförallt har bergkrossprodukter från täkten i Riksten använts till återfyllning av schakt, men även rörgravsfyllning har använts till nya vatten- och avloppledningar.
 

Trafikverkets illustration är framtagen av Tomas Öhrling.

Flemmingsbergs station
Huddinge
Sverige