Biologisk mångfald i täktområden

Täkter är påtagliga i naturen och de påverkar landskapet och närmiljön eftersom de förändrar villkoren för flora och fauna. Väl skötta täkter kan faktiskt öka den biologiska mångfalden, eftersom det öppna landskapet erbjuder relativt unika miljöer som ger vissa växter och djur nya möjligheter i form av boplatser och minskad konkurrens. Dessa områden kan därför attrahera nya arter.
Vi arbetar kontinuerligt med att planera för en god biologisk mångfald vid våra täkter. Vissa av dessa ligger dessutom i anslutning till skyddade områden vilket kräver särskild hänsyn. När den industriella aktiviteten på en plats avslutats ska området återlämnas genom att göras tillgängligt för annan användning.

Quarry Life Award – ett globalt initiativ

HeidelbergCement har etablerat Quarry Life Award (QLA), som är en internationell forskningstävling som äger rum varannat år. Målet med tävlingen är att öka kunskapen om biologisk mångfald i täkter och utveckla nya ideer och metoder för att ytterligare stärka den. Dessutom syftar QLA till att uppmärksamma den unika natur som ofta finns i täkter.

QLA är en plattform för att skapa relationer med skolor och universitet, förmedla till natur- och miljöintresserade studenter att vi verkar på ett ansvarsfullt sätt och att de genom tävlingen kan bidra i det fortsatta arbetet.

Den 20 november var deadline för de studenter som vill delta i 2018 års upplaga av Quarry Life Award. Åtta projektförslag har kommit in inom region Northern Europe. Nu ska juryn besluta vilka projekt som kommer att drivas i anslutning till täktverksamheterna. Studenterna kommer att göra studier i fält och föreslå åtgärder. I september 2018 ska de leverera sina slutrapporter.  

Partnerskap med BirdLife International

HeidelbergCement samarbetar sedan 2011 med den internationellt erkända naturvårdsorganisationen BirdLife International för att ytterligare förbättra skyddet av biologisk mångfald i anslutning till våra täktområden runt om i världen. Vid flera av våra täkter har vi sedan en längre tid tillbaka samarbeten med lokala ornitologiska föreningar i olika projekt.

Läs om Jehanders pågående projekt med BirdLife.