Hantering av personuppgifter

Här samlar vi information om hur vi hanterar data som lämnas av dig som besöker vår webbplats (Dataskyddspolicy), och hur vi hanterar personuppgifter för kunder och företagskontakter som finns med i våra kunddatabaser och/eller e-postregister (Personuppgiftspolicy). 

Dataskyddspolicy

Jehander och HeidelbergCement värnar om din personliga integritet och skyddet av dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy beskriver hur företaget behandlar och använder personuppgifterna som vi mottagit från dig i samband med besök av denna webbplats samt hur du kan kontakta oss vid ytterligare frågor avseende vår hantering av dina personuppgifter.

Jehander samlar in och lagrar personuppgifter (till exempel namn, adress, e-postadress och telefonnummer) som du lämnar för att kunna erhålla information från oss. Dessa personuppgifter hjälper oss att hantera din begäran om information.

Jehander samlar även in och lagrar personuppgifter som du lämnar (a) för att kunna skapa ett konto (om tillämpligt) och/eller (b) i samband med begäran om eller köp av produkter via vår webbplats (om sådana funktioner existerar).

Utöver ovanstående användning och ändamål, kan vi även använda dina personuppgifter för att administrera och förbättra denna webbplats, för vår interna informationsinsamling, för statistisk analys samt (i förekommande fall) för att slutföra din produktbeställning och/eller för att kontakta dig angående försäljning och som en del av vår uppföljning av kundrelationer.

Jehander samlar in personuppgifter för att kunna utföra de ovan nämnda åtgärderna. I den utsträckning vi använder personuppgifterna för att förbättra webbplatsen eller för statistisk analys, är den legala grunden för insamlingen av personuppgifter Jehanders berättigade intresse att utföra sådana förbättringar och analyser.

Personuppgifterna som samlas in och lagras används uteslutande av företag inom HeidelbergCement-koncernen, förutom i följande fall där vi kan komma att överlämna uppgifterna till tredje part:

  • När lag kräver det;
  • Till en köpare eller potentiell framtida köpare av vår verksamhet; och/eller
  • Till tjänsteleverantörer utsedda av HeidelbergCement vilka tillhandahåller tjänster anslutna till denna webbplats eller dess funktioner, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla dessa tjänster – exempelvis vår leverantör av IT-tjänster som förser, utvecklar och supportar webbplatsen.

HeidelbergCement kommer att vidta åtgärder för att skydda alla personuppgifter överförda till sådan tredje part, eller som har överförts till andra länder, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i enlighet med vad som angivits ovan.

Jehander lagrar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilket personuppgifterna har samlats in. Detta innebär att vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för att kunna hantera en begäran, en beställning eller vår kundrelation. Statistik som har anonymiserats kan sparas därefter.

Du kan närsomhelst begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Vänligen notera att radering kan innebära att Jehander inte kan hantera dina förfrågningar eller beställningar. Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter från vårt register. Du har rätt att begära begränsning av användningen av dina personuppgifter (till exempel om du anser att personuppgifterna är felaktiga) eller begära att användningen av dina personuppgifter upphör (till exempel avseende användningen av personuppgifterna för att förbättra vår webbplats). Du har rätt att begära ut de personuppgifter som används för att hantera en beställning, administrera ditt konto (om sådant existerar) eller vår kundrelation, i ett maskinläsbart format som du har rätt att överföra till annan personuppgiftsansvarig.

Jehander med organisationsnummer 556016-1183 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan ska skickas till Sand & Grus AB Jehander, Box 47124, 100 74 Stockholm, i kuvert märkt ”Att: Data Protection Line Manager”.

Om du har klagomål angående Jehanders hantering av dina personuppgifter har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Cookie policy

Hantering av data med cookies och loggfiler

Vår webbplats använder så kallade cookies. De behövs för att vissa funktioner på webbplatsen ska fungera, men också för att vi ska kunna analysera hur våra besökare använder vår webbplats. En cookie är en textfil som lagrar viss information på användarens enhet, såsom en pc, surfplatta eller smartelefon. Om användaren återvänder till vår webbplats via samma enhet som tidigare kan servern på vår webbplats utvärdera den information som lagrats i textfilen på olika sätt. Cookies kan till exempel användas för att känna igen användare eller spåra användares beteende. Allt detta ligger i vårt berättigade intresse i syfte att optimera vår webbplats och förbättra användarupplevelsen för våra besökare. Vi använder både sessionscookies, som raderas så fort användaren lämnar webbplatsen, och varaktiga cookies som sparas i användarens dator under en viss bestämd tid.

Du kan när som helst radera cookies i din webbläsare. Med hjälp av inställningarna i din webbläsare kan du också välja om du vill acceptera eller avaktivera cookies.

Vår webbplats använder även så kallade loggfiler, där åtkomstdata lagras varje gång besökaren går in på en sida. I dessa fall sparas följande uppgifter: 

  • ip-adress, datum och tid för när användaren fick åtkomst till filen, status, förfrågan från webbläsaren till servern, mängden överförd data, från vilken webbsida besökaren fick åtkomst till den efterfrågade sidan, och
  • produkt- och versionsinformation för användarens webbläsare, operativsystem och ursprungsland.

Loggdatan raderas rutinmässigt efter 14 dagar. Alla data som finns där raderas med andra ord oåterkalleligt. Den tillfälliga lagringen används bara för att skydda våra webbplatser mot angrepp och felaktig användning. Även detta är i vårt berättigade intresse vad gäller lagring. Vi använder inte loggdatan för något annat ändamål.
 

Personuppgiftspolicy

1.    Information om behandling av dina personuppgifter

1.1    Syftet med denna personuppgiftspolicy är att tillhandahålla information om hur Jehander (”vi”) hanterar dina personuppgifter i samband med att du är kund eller på annat sätt intressent till verksamheten.

1.2    Vi respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter vi behandlar om dig. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsförordning (Eng. General Data Protection Regulation (GDPR)). Nedan beskrivs på vilket sätt vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

2.    Vilka personuppgifter om dig hanterar vi?

2.1    Som leverantör eller företagskontakt till dig samlar vi in och hanterar följande personuppgifter om dig (dina ”Personuppgifter”):

•    Namn
•    Vilket företag eller organisation som du tillhör
•    Titel
•    E-postadress 
•    Postadress - då du lämnat det till oss
•    Personnummer - då du lämnat det till oss
•    Personnummer för enskilda firmor och privatkunder i samband med kreditupplysning och leverans
•    Betalnings- och kontouppgifter i samband med kreditupplysning och leverans2.2    Dina Personuppgifter har vi fått antingen direkt från dig, från allmänt tillgängliga källor eller register via tredje part med syfte att kunna förse dig med relevant information.

3.    För vilka ändamål hanterar vi dina Personuppgifter?

3.1    Vi hanterar dina Personuppgifter för följande ändamål:

1.    För att kunna behålla en affärsrelation med dig, genom att vi registrerar dig i vårt kundregister/CRM-system.
2.    För att fullfölja kundavtal som vi har ingått med dig och tillhandahålla nödvändig information om produkter och leveranser.
3.    För att genomföra kundundersökningar enligt ISO 9001-standarden.
4.    För att via e-post informera dig om våra produkter och tjänster.
5.    För att via e-post informera dig om nyheter, seminarier, evenemang och andra företagsrelaterade erbjudanden.

3.2    Tillhandahållandet av dina Personuppgifter är nödvändigt för att ingå och uppfylla t.ex. ditt kundavtal. Om du inte tillhandahåller dina Personuppgifter till oss kommer vi inte att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet.

4.    Vilken är den rättsliga grunden för hantering av dina Personuppgifter?

4.1    Hanteringen av dina Personuppgifter för ändamålet i punkt 2 i avsnitt 3.1 ovan är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser i enlighet med kundavtalet med dig, samt följa bokföringslagar.

4.2    Den rättsliga grunden för hanteringen av dina Personuppgifter för ändamålet är, med hänvisning till punkterna i avsnitt 3.1, följande:

1-2.    Baserat på vårt berättigade intresse av att kunna bibehålla en affärsrelation med dig.
3.       Baserat på vårt berättigade intresse av att utföra kundundersökningar som är nödvändiga för vår ISO-certifiering.
4-5:   Baserat på vårt berättigade intresse att informera om relevanta nyheter och marknadsföra våra produkter och tjänster.

Vi har gjort en intresseavvägning där vi bedömer att våra berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina Personuppgifter behandlade för dessa ändamål. Du har alltid rätt att invända mot denna bedömning. Läs mer om dina rättigheter nedan.

4.3    I vissa fall, så som när det gäller registrering av personnummer, grundar sig hanteringen av dina Personuppgifter på ett separat inhämtat samtycke från dig.

5.    Vem har tillgång till dina Personuppgifter?

5.1    Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina Personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Jehander som behöver hantera dina Personuppgifter i enlighet med ändamålen som angetts ovan har tillgång till Personuppgifterna.

5.2    Om behov uppstår så kan vi komma att dela dina Personuppgifter till andra avdelningar inom moderbolaget HeidelbergCement Northern Europe AB och dess dotterbolag såsom kommunikation, Human Resources, forskning och utveckling, affärsutveckling, IT, och ekonomi i syfte att de ska kunna sända relevant information till dig enligt avsnitt 4.

5.3    Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, så som IT-systemlösningar för informationsutskick eller kundportaler. Vi ingår personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer som behandlar våra kunder och kontaktpersoners personuppgifter för vår räkning.

5.4     Det kommer inte ske någon överföring av dina Personuppgifter till land utanför EU/EES.

6.    Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen. Så länge vi har en affärsrelation med dig sparar vi uppgifterna tills vidare. När det gäller marknadsföringsutskick och liknande så sparar vi dina personuppgifter så länge du inte väljer att avprenumerera på informationen, eller aktivt ber att bli borttagen.

7.    Vilka är dina rättigheter?

7.1    Sand & Grus AB Jehander AB, organisationsnummer 556016-1183, Box 47124, 100 74 Stockholm, info@jehander.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att dina Personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

7.2    Du har rätt att veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas, och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina Personuppgifter. Om du har lämnat ett särskilt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom de kontaktuppgifter som anges i Avsnitt 7.1. Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina Personuppgifter och begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Notera att begränsning eller radering av dina Personuppgifter kan resultera i att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter enligt vårt kundavtal. Du har också under vissa omständigheter rätt att få dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

7.3    Om du har några frågor om hur vi behandlar dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-mail på info@jehander.seeller via post till adressen ovan eller via telefon på 08-625 63 00.

7.4    Om du har några invändningar eller klagomål angående hur vi hanterar dina Personuppgifter har du rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen.

8.    Ändringar

Om det sker några ändringar gällande hanteringen av dina Personuppgifter kommer vi att informera om detta genom att publicera en uppdaterad version av denna personuppgiftspolicy på Jehanders hemsida.