2018 februari 21

Mottagning av bergmassor ger miljövinst

Jehander i Löten är väl förberett på att ta emot bergmassor från infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm. Att ta emot, rena och förädla bergmaterialet som tunnelbyggandet genererar ger flera fördelar. Möjligheten till sjötransport är dessutom en förutsättning.

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Av vägens 21 kilometer går drygt 18 kilometer i tunnel. Tunnelarbetet innebär att stora mängder krossat berg behöver tas om hand. Enligt ett avtal med Trafikverket kommer 4,5 miljoner ton berg att transporteras via fartyg till Jehanders anläggning i Löten för rening och förädling. På så vis kan materialet sedan komma till användning i samhällsbyggandet.

Ilja Berkenbos. Ilja Berkenbos, projektchef på Jehander i Löten.
Ilja Berkenbos, projektchef på Jehander i Löten.

– En av förutsättningarna är att merparten av bergmassorna kan tas emot sjövägen; det bästa alternativet totalt sett ur både miljö-, trafik- och slitageperspektiv, säger Ilja Berkenbos, projektchef på Jehander i Löten. En lastbil med släp tar cirka 35 ton medan ett fartyg rymmer 1 500–3 000 ton. Jehander i Löten är en av två täkter i länet som erbjuder möjlighet till sjötransport.

För att kunna ta emot fartygen som Trafikverkets underentreprenör LSAB använder för att leverera bergmassorna har det varit nödvändigt att anlägga en ny hamn med två kajplatser i Löten. Dessutom har Jehander bland annat anlagt upplags- och arbetsplatsytor, och installation av produktionsanläggning och transportörer för att nå ut till lagret pågår.

– Störningarna från de anlöpande fartygen är små, men lossningen orsakar visst buller. Beräkningar visar dock att den totala bullersituationen inte kommer att påverkas i särskilt stor grad. Jehanders dagliga täktverksamhet genererar ju i sig buller. En utredning visar att vi genom föreslagna skyddsåtgärder uppfyller Naturvårdsverkets krav på riktvärden för industribuller utomhus.

För närvarande anlöper fartygen några dagar i veckan, men allt eftersom tunnelbyggandet fortskrider kan det bli flera leveranser per dag.

Rening av bergmassorna
När bergmassorna lossats ska materialet tvättas eftersom det uppstår kväve i berget vid sprängningen i tunnelarbetet. Tvätt- och lakvattnet som används ska i tur och ordning ledas till tre anlagda sedimentationsdammar vars djup och utformning optimerats för kväverening. Därefter ska vattnet transporteras vidare till en anlagd våtmark för slutlig rening genom naturliga processer innan det avleds till Mälaren. Våtmarken är konstruerad så att grundvattennivåerna i omgivningen inte förändras.

– Reningsanläggningen är unik i sitt slag, säger Ilja Berkenbos. Dammarna och den nya våtmarken skapar vattenmiljöer och strandzoner som gynnar både insekter och fåglar.

Det tvättade materialet ska sorteras och finfördelas till önskade fraktioner i produktionsanläggningen, för att sedan läggas på upplag eller gå tillbaka med fartyg till Mälarregionen för användning.

Tillstånd
Mark- och miljödomstolen har gett Jehander i Löten tillstånd att införa, mellanlagra, krossa och återvinna schaktmassor och entreprenadberg om maximalt 8 miljoner, dock högst 1,5 miljoner ton per år vid materialleveranser från Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm.

Gott om tid
– Tillståndet innebär att vi kommer att ta emot bergmassor från Förbifart Stockholm i fem–sex år, vilket är den tid som det förväntas ta att spränga tunnlarna. Vi har gott om tid på oss att behandla, förädla och sälja materialet. Hantering av schaktmassor och entreprenadberg får bedrivas i upp till 25 år om det skulle visa sig nödvändigt.

Löten vattendrag januari 2018. Tvättvattnet som används för att rena bergmassorna från kväve ska pumpas till reningsdammarna via en konstgjord å. Stenarna på botten är placerade för att ge vattnet rörelse.
Tvättvattnet som används för att rena bergmassorna från kväve ska pumpas till reningsdammarna via en konstgjord å. Stenarna på botten är placerade för att ge vattnet rörelse.
Löten våtmark januari 2018. En anlagd våtmark är förberedd för att ta emot tvättvattnet från reningen av bergmassorna. Anläggningen är unik i sitt slag.
En anlagd våtmark är förberedd för att ta emot tvättvattnet från reningen av bergmassorna. Anläggningen är unik i sitt slag.