Täktansökan Strömsberg

Bakgrund till ny ansökan

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, har utkommit med en rapport som beskriver ett stort framtida behov av att bygga bostäder och ett stort behov av ballast som följer därav. Enligt rapporten bedöms ballastbehovet öka till mellan 100 - 110 miljoner ton per år de närmaste åren och också på sikt ligga högt, särskilt i expansiva regioner. Läs hela SGUs rapport här intill.

Det finns ett stort och ökande behov av bergmaterial i täktens närområde, särskilt med tanke på de expansionsplaner, för tätorten Tierps köping samt för industri intill E4:an, som beskrivs i Tierp kommuns översiktsplan. Konsekvensen av att antalet grustäkter minskar kontinuerligt, till exempel Jehanders tidigare grustäkt i Arvidsbo, gör också att efterfrågan på krossade bergprodukter ökar för att kompensera bortfallet av sand- och grusprodukter. Jehander har för avsikt att fortsätta och utöka verksamheten i Strömsberg för att bidra till att tillgodose dessa behov. Eftersom befintligt tillstånd enligt miljöbalken upphör den 31 december 2018 avser Jehander att söka ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för att fortsätta och utöka verksamheten i den befintliga täkten.

Översiktlig beskrivning av planerad verksamhet

Den planerade verksamheten innefattar täktverksamhet med utvinning av berg och morän (som överlagrar berget), förädling till olika sorteringar samt mottagning av externa massor för återvinning, återanvändning och efterbehandling. Berg utvinns genom sprängning och förädlas genom krossning och siktning.

Ansökans omfattning

Ansökan omfattar täktverksamhet enligt nionde kapitlet i miljöbalken med en utvinning för leverans av normalt upp till 250 000 ton per år, men under enstaka år upp till 400 000 ton per år vad gäller täkt av berg och morän, varav moränen utgör upp till 30 000 ton per år. Tillstånd till verksamheten söks för 30 år. Då verksamhet sker under grundvattennivån planeras även att söka tillstånd för vattenverksamhet och bortledande av grundvatten enligt elfte kapitlet i miljöbalken. Inom ramen för ansökan kommer även en dispensansökan från artskyddsföreskrifterna att göras, då det förekommer blåsippa och revlummer inom det planerade brytområdet.

Niklas Skoog

Mark och täkttillstånd
Tfn: 
031-86 76 15